Bütçe

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

AB Komisyonu tarafından bütçe taslağı hazırlanır ve ardından bütçe, Konsey ve AB Parlamentosu tarafından kararlaştırılır. Temelde tarımsal bütçeye harcanan zorunlu harcamalar  yada mecburi tüketimler, diye adlandırılan konuda son söze, Konsey’deki bakanlar sahiptir.

AB Parlamentosu, diğer amaçların çoğunu kapsayan mecburi olmayan yada zorunlu olmayan harcamalar üzerinde son söze sahiptir.

Harcamaların sınıflandırılması üzerine, yıllar içinde Avrupa Parlamentosu’nun daha çok güç edinmesiyle sonuçlanan birçok mücadeleler olmuştur.

Zorunlu olmayan harcamalar yetmişlerde bütçenin %8’inden, 2003 yılında % 58’ine çıkarılmıştır.

Sınıflandırma artık, kurumlararası antlaşmalar tarafından kararlaştırılmaktadır.

Bütçenin gelir tarafı, yalnızca Konsey tarafından, gümrük vergileri, tarımsal düzeyler, gelirler, KDV tabanının %1’i artı GSMH ilişkili bir katkı üzerinden kararlaştırılmaktadır.

Toplam GSMH’nın %1.27’sinin altında olması gereken toplam AB gelirinin (özkaynaklar)   bir tavanı bulunmaktadır. Bütçe ancak, Üye Devletler arasında bir oybirliği anlaşması ile % 1.27’nin ötesine çekilebilir.

Gelecek

Konvansiyon, zorunlu ve zorunlu olmayan harcamalar arasındaki farkı kaldırmayı ve AB Parlamentosuna harcamalar konusunda, Konsey’e ise AB geliri ve onun kaynakları konusunda son sözü söyleme hakkını vermeyi önermektedir.

Linkler

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm