AB'nin Amaçları

(Photo: Court of Auditors)

AB, aşağıdakileri gerçekleştirecektir:

Aynı zamanda nesiller ve Devletler arasında dayanışmayı ve herkes için eşit fırsatları teşvik edecektir.

Bkz.Avrupa Birliği'nin Değerleri.

Avrupa Topluluğu, amaçlarını Avrupa Topluluğu Antlaşması Madde 2’de tanımlamaktadır.  Yasal olarak bağlayıcı değildirler.  AB Divanı içtihada karar verirse bunları göz önünde bulundurabilir.

Notlar

İlk ve en önemli amaç ortak bir pazarın kurulmasıydı.

Ardından gelen antlaşmalar sıralananların kurulması amaçlarını içermekteydi; Ekonomik ve Parasal Birlik; Ortak Dış ve Güvenlik Politikası; ve Adalet ve İçişleri’nin bir alanı.

Gelecek

Avrupa’nın Geleceğine ilişkin Konvansiyon tarafından önerilen Anayasa Taslağı   , daha da geniş bir aralıkta tanımlanan amaçlar içermektedir.

Birliğin amaçları üzerine Madde 3, diğerlerinin yanı sıra şunları içermektedir: barışın ve Birlik vatandaşlarının refahının yüceltilmesi; dahili sınırlar olmaksızın bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi; dengeli iktisadi büyümeye ve sosyal adalete dayalı sürdürülebilir kalkınma; rekabet gücü yüksek ve tam istihdam ve sosyal ilerlemeyi amaçlayan sosyal bir piyasa ekonomisi; serbest bir tek pazar.

Birlik aynı zamanda sosyal dışlama ve ayrımcılık ile savaşacak, sosyal adalet ve korumayı, kadın ve erkek eşitliğini, nesiller arası dayanışmayı ve çocuk haklarının korunmasını yüceltecektir.